024 3555 8038 - 024 3555 8037 0902 193 386

Giáo dục Malaysia

Hệ thống quản lý của các cơ sở

Hệ thống quản lý của các cơ sở Malaysia, mỗi cơ sở giáo dục cấp cao phải điều phối các chức năng quản trị của nó để phục vụ tốt nhất cho mục tiêu giáo dục. Cơ cấu tổ chức của các trường đại học thường giống nhau và được quy định trong Các Đạo luật Nhà nước. Hiệu trưởng là người điều hành chính trong một trường đại học, được phụ tá bởi ba hiệu phó: hiệu phó phát triển, hiệu phó học tập và hiệu phó sinh viên vụ. Cán bộ đào tạo là thư ký của nhà trường.

Thủ thư là người đứng đầu thư viện và thủ quỹ chịu trách nhiệm về các vấn đề tiền bạc. Tất cả đội ngũ nhân viên của nhà trường đều được đào tạo tốt để thực hiện các nhiệm vụ quản trị của mình.

Theo Đạo luật Đại học và Cao đẳng năm 1995, các tập thể lãnh đạo trong một trường đại học là Ban Quản trị và Ban Giám hiệu. Ban Quản trị điều hành các điều kiện và dịch vụ cho đội ngũ nhân viên, duy trì các phương tiện cho hoạt động của nhà trường và quản lý các vấn đề về tài chính. Ban Giám hiệu chịu trách nhiệm kiểm soát và chỉ đạo các chương trình học, các cuộc nghiên cứu, các kỳ thi và có thẩm quyền cấp phát các loại chứng chỉ, văn bằng.